Psykoterapi IPT

Samtal vid relationella svårigheter och evidensbaserad korttidsparterapi. Här kan man arbeta tillsammans under en kortare eller längre tid. Det kan handla om att du vill känna dig själv bättre, veta vad du vill och önskar och kunna bejaka det och stå för det, vara konsekvent i det i din relation. Grunden för en parrelation är förstås kärlek och en känslomässig ömsesidighet. Detta för att kunna vara ett stöd för varandra. En välfungerande relation kännetecknas av vänskap och intimitet. Att kunna ta ett gemensamt ansvar och engagemang, välfungerande problemlösning, öppenhet, förtroende och respekt för varandras olikheter. Att faktiskt kunna dela varandras önskningar i livet. För att detta ska fungera är känslomässig mottaglighet något mycket centralt. Tillsammans med terapeuten har man i regel två orienterande samtal där man får inventera behoven och tillsammans komma fram till vilken väg som kan var den bästa med tanke på alla omständigheter. Det kan innebära att man bokar in några gånger eller planerar för en lite längre kontakt. En korttidsterapi är i regel 8-16 gånger för par. Då kan man också uppnå varaktig förändring och arbeta med ett avgränsat tema. Ett tema som återkommer i relationen i form av en låsning av känslor och kommunikation. Ett tema att övervinna eller i vart fall förstå mer av, för att besvikelse ska kunna ersättas av dess motsats. Par i gräl, eller där man på olika sätt ökar en känsla av besvikelse hos sin partner, har i regel ett återkommande mönster som man kan synliggöra och arbeta konstruktivt med. Det är lätt att glömma bort att det finns också önskade mönster som handlar om att bejaka varandra, stärka varandra och öka varandras livslust. Att öka förståelse för den andre i relationen. Besvikelsen ligger ofta på ett känslomässigt plan men tar sig uttryck i meningsskiljaktigheter och att man är oense om praktiskt konkreta saker. Det är ofta därför man behöver hjälp, för att man fokuserar på sådant som snarare ofta ökar det problematiska i stället för att det leder till en tillfredställande lösning. Ibland kan ändå en lösning vara att komma fram till att man bör separera. En genomgående tendens i vår innevarande tid är att parterapi måste ses mer som frisk- vård än enbart som en punktinsats för att lösa ett avgränsat problem. Precis som med allt annat kan man genom övning och rätt extern kompetens nå kvalitetshöjning, så även i parrelationen. Där man sedan genom ny förståelse, och framförallt känslomässig förståelse, kan arbeta vidare själva i parrelationen. En önskad parrelation som i många fall blir livslång. Med påfrestningar, flyt och glädjeämnen. Allt det som hör tvåsamhet och livet till.